Tag: Seralini Studija

Seralini GMO studija – tumori i pacovi

Mon, Apr 28, 2014

Seralini studija 1 je bila rađena nad muškim i ženskim pacovima (Sprague – Dawley pacovi). Ova specifična vrsta pacova je poznata po tome što imaju visoku učestalost tumora. Pacovi su hranjeni konvencionalnim kukuruzom ili nekom mešavinom GMO kukuruza: Kontrolna grupa; Grupa sa mešavinom od 11% GMO kukuruza; Grupa sa mešavinom od 22% GMO kukuruza; Grupa sa mešavinom od 33% GMO kukuruza; Grupa hranjena samo GMO kukuruzom plus glifosatom dodatim u vodi; Grupa koja je hranjena samo glifosatom (pesticidom).